Celoročne obývateľné mobilné domy

mobilné domy

Čo si v skutočnosti môžeme predstaviť pod pojmom mobilné domy?

Každodenná architektúra  nášho bývania vo svojej podstate vytvára limity, ktoré obmedzujú pohyb v jej vnútornom priestore. Určuje teda pravidlá, podľa ktorých sa musíme pohybovať. Je možné úplne, alebo aspoň čiastočne tieto pravidlá porušiť, prispôsobiť si viac svojím predstavám a zmeniť ich? Mohol by existovať priestor umožňujúci neobmedzený pohyb? Pohyb je potrebný pre akúkoľvek existenciu. Neexistuje žiaden statický stav veci, všetko je v neustálom pohybe. Architektúra rodinných domov bola tradične spojovaná so stabilitou, trvácnosťou. Tradične u nás rodinný dom reprezentoval stabilitu, istotu a v mnohých prípadoch večnosť. Určite  poznáte to tradujúce sa v našom kultúrnom prostredí, že každý správny chlap by mal splodiť syna, zasadiť strom a postaviť  dom. Zatiaľ ešte nie mobilný dom, samozrejme.

Náš dom aj s nami môže byť v pohybe

mobilné domy

Mobilné domy v praxi

    Súčasná architektúra v pohybe poukazuje na nové možnosti prístupu k tvorbe obydlí. Spojením pohybu a architektúry vytvárame dve rozdielne situácie. Pri prvej sa pohyb odohráva vo vnútri, v interiéri alebo exteriéri nášho domu či bytu, pri druhej sa architektúra pohybuje sama. Ak sa zamyslíme, každá stavba sa niekam pohybuje. Otriasa sa, nakláňa, alebo rozťahuje. Niektoré stavby sú priamo navrhnuté tak, aby sa pohybovali. Otáčanie domu za slnkom alebo samotný veterný mlyn. Bez svojho pohybu by v podstate nenapĺňal svoju funkciu a stal by sa nepotrebným. Niektoré domy môžu byť zároveň dopravnými prostriedkami. Sú to hlavne známe obytné prívesy, karavany, obydlia na vodnej ploche a pod.. A niektoré sa stávajú stále populárnejšími mobilnými domami či rekreačným sezónnym ubytovaním.

Mobilný dom ako pohyblivá architektúra

    Mobilita je schopnosť pohybu alebo zmeny. Závisí od mechanických schopností, špeciálnych prostriedkov, ako sú napríklad pohyblivé konštrukcie, dopravné prostriedky. Pojem mobilita je aj často chápaný ako pohyb ľudí z jednej sociálnej vrstvy, triedy do druhej. Úzke prepojenie mobility v priestore a mobility v spoločnosti je špecifikované už v samotnej definícii mobility. Čoraz častejšia a reálnejšia potreba zmeny prostredia, spoločenského postavenia, zamestnania by sa mala stať akceptovateľná samotnou architektúrou. Premena v určitom zmysle egoistickej statickej architektúry na architektúru mobilnú, reagujúcu na potreby svojho užívateľa. Mobilný dom ako pohyblivé, premiestnenia schopné obydlie bez pevných základov. Štruktúra navrhnutá a vyprojektovaná špecificky pre pohyb na verejných komunikáciách. Po zemi, letecky vzduchom alebo loďou po vode. Mobilné bývanie môže pozostávať z jedného alebo viacerých modulov, ktorých konštrukčný  systém umožňuje bezpečný presun a transport.

Stačí vám len vhodný pozemok

   Stačí len pozemok, na ktorom mobilný dom umiestnite, územný súhlas od danej autority a nemusíme platiť za rozsiahlu projektovú dokumentáciu. Napojenie na inžinierske siete alebo úprava terénu nie je pre firmy dodávajúce mobilné domy žiadnym problémom. Je možné využitie individuálnych sieťových technológií, pri ktorých nám odpadne pripojenie na existujúce zasieťovanie. A takéto riešenie je prejavom nezávislosti a mobility. Takýto mobilný dom sa môže premiestniť kedykoľvek a kamkoľvek.