čierny-kašel

čierny-kašel

čierny kašeľ – nebezpečné ochorenie