Investičná spoločnosť má rôzne investičné stratégie

Pod pojmom investičná spoločnosť je možné chápať aj takú organizačnú podnikateľskú štruktúru, ktorá umožňuje kolektívne investovanie. Je to zaužívaná forma zhodnocovania finančných prostriedkov, ktorá drobným klientom poskytuje príležitosť zhodnocovať ich finančné zdroje. Umožňuje investovať aj pomerne nízke sumy, ktoré sú dostupné každému. Investičná spoločnosť je výhodná pre tých klientov, ktorí sami nechcú obchodovať na burze a nemajú väčšie skúsenosti s investovaním.

investičná spoločnosť

Investičná spoločnosť je vhodná, ak nechcete obchodovať samí.

Čo je podielový fond?

Podielový fond je finančný majetok, ktorý sa skladá z cenných papierov a finančných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve viacerých investorov. Vlastnícke práva majú investori na základe vydaných podielových listov. Podielové fondy, ktoré tvoria úspory neobmedzeného množstva investorov, spravuje príslušná správcovská spoločnosť. Tá s nimi zaobchádza tak, aby sa čo najlepšie zhodnotili. Podielové fondy sa delia na otvorené a uzavreté.

Investičná spoločnosť diverzifikuje riziká

Klient investičnej spoločnosti si sám vyberie, aké zameranie fondu mu vyhovuje. Prostriedkom kolektívneho investovania sú tzv. otvorené podielové fondy. Tie zhromažďujú peniaze od investorov, za ktoré potom investičná spoločnosť nakupuje vo väčších objemoch rôzne cenné papiere. Takto rozkladá riziko investovania, čo okrem iného znamená, že každý podielnik fondu tak nesie menšie riziko, než keby investoval sám. Každý investor obdrží podľa výšky investovanej čiastky zodpovedajúci počet podielových listov. Každý fond má svoje investičné zameranie a pravidlá uvedené v štatúte fondu.

investičná spoločnosť

Investičná spoločnosť je vhodná ak nemáte skúsenosti s investíciami.

Ďalšou možnosťou je uzavretý podielový fond

Uzavretý podielový fond je spravovaný na určitý čas a po uplynutí lehoty, na ktorú bol založený, sa buď prevádza na otvorený fond, alebo sa podielnikom vyplatí aktuálna cena podielov. Tá predstavuje pôvodný vklad investora do investičnej spoločnosti  a jeho zhodnotenie. Na rozdiel od otvoreného podielového fondu má uzavretý fond väčší predpoklad dosiahnutia vyššieho zisku. Podielové listy takýchto fondov sú verejne obchodovateľné, čo tiež znamená, že podielnik môže kedykoľvek predať svoje podielové listy. Každá investičná spoločnosť má svoju vlastnú investičnú stratégiu. Niekedy sú ich obchodné plány značne rizikové, inokedy naopak veľmi konzervatívne.