Krátka zbraň patrí do kategórie B

Často diskutovaná problematika vlastnenia a používania zbraní, streliva a výbušnín je aktuálna nielen dnes. Zaujíma sa o ňu laická verejnosť v rámci nejakých diskusií či kurzov sebaobrany, záujmové združenia a nadácie a samozrejme aj profesne a profesionálne zamerané osoby či organizácie. O kategóriách zbraní pojednáva druhá časť zákona č.190/2003 a to v paragrafe pojednávajúcom o rozdelení zbraní a streliva. Podľa tohto paragrafu sa zbrane delia na štyri kategórie A, B, C a D. Krátke ručné zbrane patria do kategórie B.

krátka zbraň

Rozhodli ste sa vlastniť krátku zbraň?

Krátka zbraň podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej činnosti

V prvej časti tohoto platného zákona sú vymedzené pojmy, podľa ktorých sa určuje zaradenie zbrane do určitej kategórie. Pre zbraň kategórie B sa v zákone uvádza, že to je:

a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,

b) krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,

c) jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,

d) dlhá samonabíjacia palná zbraň,

e) dlhá opakovacia zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,

f) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,

g) signálna zbraň.

krátka zbraň

Každá krátka zbraň musí byť zaevidovaná na polícii

Krátka opakovacia alebo samonabíjacia zbraň

Taká strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm a je spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou, sa označuje ako krátka palná zbraň. Zároveň spĺňa ďalšie dve podmienky a to, že je buď samonabíjacia alebo opakovacia. Spravidla to je pištoľ alebo revolver.

Samonabíjacia krátka zbraň

Je to palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte. Jednohlavňová opakovacia krátka palná zbraň je vybavená zásobovacím zariadením, v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru. Je to aj palná krátka zbraň s viacerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci.