Offshore spoločnosti nesídlia len v Karibiku

Nielen aktívni či začínajúci podnikatelia, ale aj bežní ľudia sa pomerne často stretávajú v rôznych masmédiách s výrazmi ako daňové úniky, daňové prázdniny, neplatenie daní, offshore krajiny a offshore spoločnosti. Asi najčastejší, rôzne aj účelovo skloňovaný výraz, je  daňový raj. Európski ale aj naši politici v súvislosti s finančnou situáciou a hospodárením štátov EU často diskutujú o povahe daňových rajov. Schránkové firmy, netransparentnosť obchodných a vlastníckych vzťahov – to sú niektoré ďalšie mediálne témy, aj náplň politickej argumentácie v parlamentoch. Sú ale offshore spoločnosti zásadne situované len v charakteristických oblastiach daňových rajov?

offshore spoločnosti

Holandsko patrí medzi daňové raje, výhodné pre založenie offshore spoločnosti

Karibská oblasť je vraj plná offshore spoločností

Určitým stereotypom asi je, že ako ako daňový raj sú často označované hlavne malé ostrovné štáty v karibskej oblasti. Takéto ponímanie však treba vnímať v dnešnej dobe so značnou rezervou, pretože ide o dosť zjednodušené mediálne označenie celej problematiky medzinárodného daňového plánovania. Daňovým rajom môže byť totiž každá krajina, ktorá poskytuje výrazné daňové výhody aspoň niektorým podnikateľským subjektom. Teda takmer každá z vyspelých krajín môže byť daňovým rajom v oblasti investičných stimulov pre vybranú skupinu podnikateľov. Holandsko, Cyprus, Malta alebo Švédsko je možné označiť za daňový raj pre holdingové spoločnosti a takto by sme mohli pokračovať. Nemožno teda zjednodušene tvrdiť, že len offshore krajiny sú v podstate daňové raje.

Stručná charakteristika offshore a onshore spoločnosti

Offshore spoločnosť je založená podľa miestnych zákonov, avšak nevyvíja a nesmie vyvíjať podnikateľské aktivity na území daného štátu. Výnosy z obchodných aktivít danej spoločnosti nie sú v tejto krajine zdanené a platia v danej krajine iba ročné poplatky. Spravidla nemusia predkladať žiadne účtovníctvo ani podávať daňové priznania. Naproti tomu ale onshore spoločnosti sú založené podľa platných miestnych zákonov a môžu obchodovať s akýmikoľvek podnikateľskými subjektami z rôznych krajín. Na rozdiel od offshore spoločnosti sú povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie. Musia si viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu.