Zeolity – ich história, vznik a zaujímavosti o nich

zeolit

Viete, ako vznikol zeolit?

Trochu z histórie mineralogického výskumu

Na základe vtedajších dostupných chemických analýz a kryštalografických zobrazení Haüy (1801) usporiadal informácie o ôsmich nových mineráloch. Odvážne predpokladal, žeby to mohli byť zeolity. Použil názvy ako harmotome, stilbite, chabasie, analcim, mesotype, prehnite, lapis lazuli (lazurite) a zeolith efflorescente (laumontite). Počas najbližších niekoľkých desaťročí došlo k zlepšeniu analytických metód a aplikovaniu presnejších kryštalografických metód štúdia minerálov. Počet známych zeolitových minerálov sa viac ako zdvojnásobil. V roku 1858 výskumník Eichhorn ukázal, že tieto materiály majú iónovo výmenné vlastnosti a v roku 1857 Damour, demonštroval ich hydratačné-dehydratácia vlastnosti. Koncom 19. storočia známy autor Dana (1899) uvádza vo svojej klasifikácii minerálov 22 minerálov zeolitovej skupiny. Všetky okrem dvoch, (ptilolite a laubanite), zostávajú v platnosti dodnes. V roku 1925 Weigel a Steinhof po prvýkrát oddelili rôzne molekuly plynu na základe ich veľkosti prechádzajúc cez rozomletý chabazit. Predtým ale odstránili zahrievaním vodu z vnútornej štruktúry tohto zeolitu. Tento jav bol neskôr nazvaný ako molekulárne preosievanie (McBain, 1932). O pár rokov neskôr, sa objavilo monumentálne dielo Barrera v Londýne (1938) a Samashima v Tokiu (1929-1935) zamerané na chabazit a jeho adsorpčné vlastnosti. Postupne sa objavovali podrobné štúdie iných zeolitových minerálov ako možných molekulárnych sít. V rovnakom desaťročí sa podarilo po prvýkrát presne definovať kryštálovú štruktúru zeolitového minerálu analcimu (Taylor, 1930). V tom istom roku Hey (1930) prišiel k záveru, že zeolity majú všeobecne hlinitokremičitanovú štruktúru s voľne viazanými iónmi alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín.

Názvy minerálov zeolitovej skupiny

Konkrétne zeolitové minerály boli pomenované a odvodené buď z gréckych alebo latinských slov alebo podľa mien ľudí alebo miest spojených s týmito minerálmi. Minerál analcim je napr. od gréckeho slova analkis, čo voľne preložené znamená bez sily, pretože tento zeolit má slabý elektrický náboj. Názov chabazit určite pochádza z chabazios, chalazios alebo khalazios. Sú to staroveké grécke výrazy pre kameň uvedené v básni Perilithos, ktorej autorom je pravdepodobne Orpheus. Známy zeolitový minerál klinoptilolit môže pochádzať z gréckeho slova klinein (ohnúť alebo sklon) alebo od slova clinic (krídlo ako symbol ľahkosti) a lithos (kameň).

zeolity

Zeolity majú za sebou skutočne dlhú históriu

Minerál heulandit je pomenovaný podľa J.H. Heulanda (1778-1834), ktorý bol vášnivým anglickým zberateľom minerálov. Erionit pochádza z gréckeho erion (vlna, biely a vláknitý ako vlna). Ferrierit má svoje meno od kanadského geológa a banského inžiniera W.F. Ferriera (1865-1950). Zeolitový minerál mordenit je pomenovaný podľa svoje typovej lokality Morden (New Scotia) v Kanade. Natrolit je buď z latinského natrium alebo gréckeho natron (prírodná sóda) a lithos (kameň). Phillipsit ja na počesť W. Phillipsa (1775-1829), ktorý bol známym britským mineralógom a zakladateľom Geological Society of London. Prvý popísaný zeolitový minerál stilbit je určite odvodený od gréckeho stilbe (lesk), v narážke na jeho výrazný perlový lesk .