Pod pojmom investičná spoločnosť je možné chápať aj takú organizačnú podnikateľskú štruktúru, ktorá umožňuje